Đời sống

Trong những ngày qua, giá nghêu thương phẩm tại vùng chuyên canh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang tăng, người nuôi có lợi nhuận khá.