Đời sống

Tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và nội dung cơ bản của Hiệp ước Marrakesh về giới hạn và ngoại lệ dành cho người khuyết tật.